Prof. dr hab. Piotr Madajczyk
Instytut Studiów Politycznych PAN

Wykaz Publikacji

 

1984
1/ Kształtowanie się korpusu oficerskiego Wojska Polskiego w latach 1918-1921, „Kwartalnik Historyczny” 1984, nr 3, s. 493-510.


1987
2/ W sprawie koncepcji Gustawa Stresemanna rewizji granicy z Polską, „Dzieje Najnowsze” 1987, nr 4, s. 173-176.
3/ (Rec.) Gustaw Stresemann, „Dzieje Najnowsze” 1987, nr 2, s. 190-195.


1988
4/ Polski atak na Niemcy w 1923 roku?, „Dzieje Najnowsze” 1988, nr 2, s. 157-164.
5/ Konferencja: Bełżec, Sobibór, Treblinka jako obozy natychmiastowej zagłady, „Przegląd Zachodni” 1988, nr 3, s. 191-193.
6/ Mitteleuropa a Paneuropa w polityce Gustawa Stresemanna, „Przegląd Zachodni” 1988, nr 4, s. 106-118.
7/ Kolokwium „Austria 1933-1945”, Przegląd Zachodni” 1988, nr 5/6, s. 322-323.
8/ Zum Verhältniss von Geschichte und Gegenwart in der landeskundlichen Lehre und Forschung, „Przegląd Zachodni“ 1988, nr 9.
9/ (Rec.) P. Madajczyk, M. Jagóra, Józef Piłsudski o państwie i armii, „Archeion” 1988, t. LXXXIV, s. 257-262.

 

1989
10/ (Rec.) Die Weimarer Republik 1918-1933. Politik-Wirtschaft-Wissenschaft, „Dzieje Najnowsze“ 1989, s. 251-256.
11/ (Rec.) Z. Wroniak, Polityka polska wobec Francji w latach 1925-1932, „Kwartalnik Historyczny” 1989.


1990
12/ (Publ.) O wysiedleniach inaczej, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 42 z 21.10.1990 r. (też: O wysiedleniach inaczej, [w:] Przeprosić za wypędzenie. O wysiedlaniu Niemców po II wojnie światowej, Kraków 1997, s. 68-74).
13/ „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie...”, „Więź” 1990, nr 9, s. 112-124.
14/ (Rec.) Kurt Koszyk, Gustav Stresemann. Der kaisertreue Demokrat. Eine Biographie, „Dzieje Najnowsze” 1990,


1991
15/ Polityka i koncepcje polityczne Gustawa Stresemanna wobec Polski (1915-1929), Warszawa 1991.
16/ Niemcy wobec wojny polsko-radzieckiej w 1920 r., [w:] Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i tło międzynarodowe, Warszawa 1991.
17/ Europa przed i po traktacie wersalskim w ocenie Gustaw Stresemanna, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 2, s. 9-32.
18/ Mniejszość niemiecka w Polsce w polityce Gustawa Stresemanna, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 3, s. 3-23.


1992
19/ Annäherung durch Vergebung. Die Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Brüder im Hirtenamt vom 18. November 1965, „Viertejahrshefte für Zeitgeschichte“ 1992, zesz. 2, s. 223-240.
20/ Mniejszość niemiecka w Polsce w polityce wewnętrznej w Polsce i w RFN oraz w stosunkach między obydwu państwami, „Rocznik polsko-niemiecki” 1992, t 1, s. 33-63.
21/ (Publ.) Polsko-niemiecka szansa na przełom, „Więź” 1992, nr 1, s. 3-10.
22/ (Publ.) Europa Środkowa - niemiecka czy europejska?, „Więź” 1992, nr 9, s. 29-40.
23/ (Publ.) Królewiec, Königsberg, Kaliningrad?, „Więź“ 1992, nr 9, s. 137-142.


1993
24/ Polityka III RP wobec mniejszości narodowych, „Masurische Storchenpost”, Olsztyn 04/1993, nr 4, s. 32-38.
25/ (Publ.) Wszytko jest zemstą, „Polityka”, 1993, nr 28 z 10.07.1993 (też: Wszystko jest zemstą, [w:] Przeprosić za wypędzenie. O wysiedlaniu Niemców po II wojnie światowej, Kraków 1997, s. 91-92).
26/ (Rec) E. Heller, Macht Kirche Politik. Der Briefwechsel zwischen den polni¬schen und deutschen Bischöfen im Jahre 1965, „Przegląd Zachodni“ 1993, nr 3, s. 228-230.

 

 


1994
27/ Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, PWN, Warszawa 1994.
Rec.: A. Dudek, Cena przebaczenia, „Więź” 1996, nr 5, s. 176-179; N. Jackowska, „Przegląd Zachodni” 1996, nr 1, s. 168-170.
28/ Polityka III Rzeczypospolitej wobec mniejszości niemieckiej, [w:] Polska-Niemcy-mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1994, s. 157-162.
29/ Nationale Minderheiten in Polen: Kulturen und Verbände, [w:] Anerkannt als Minderheit. Vergangenheit und Zukunft der Deutschen in Polen, Baden-Baden 1994, s. 211-218.
30/ Mniejszość niemiecka w RP w latach 1992-1993, „Rocznik polsko-niemiecki” 1994, t 2, s. 207-218.
31/ Mniejszości narodowe w RP, „Rzeczpospolita” nr 228 z 30.09.1994 r.
32/ Straty ludności niemieckiej podczas transferu z Polski i w wyniku represji, „Dzieje Najnowsze” 1994, nr 2, s. 67-70.
33/ „Wir vergeben und bitten um Vergebung...“, „Więź“ Sonderausgabe 1994, s. 35-51.
34/ B. Berdychowska, I. Grodzka, P. Kazanecki, P. Madajczyk, J. Sielska, M. Sowińska, D. Szamel, Mniejszości narodowe w Polsce w 1993 roku. Biuletyn Biura do Spraw Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, Warszawa 1994.
35/ (Rec.) W cieniu PRL-u, „Przegląd Polityczny” 1994, nr 24, s. 150-152.
36/ (Rec.) Im Schatten der Volksrepublik Polen (VRP), „Przegląd Polityczny” 1994, wersja niemiecka, nr 24, s. 143-144.
37/ „Utracona ojczyzna” - konferencja o transferach ludności polskiej i niemieckiej podczas II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu, „Dzieje Najnowsze” 1994, nr 2, s. 181-182.


1995
38/ Żyć bez obrazu wroga. Konferencja Fundacji „Polska w Europie“ i Landeszen¬tralle für politische Bildung in Schleswieg-Holstein. Gołdap 26-29.04.1995 (red. P. Madajczyk), Warsza¬wa 1995.
39/ Ein Leben ohne Feindbild. 26-29.04.1995 Gołdap (Hrsg. P. Madajczyk), Warszawa 1995.
40/ Die Aus- und Umsiedlung der Deutschen aus Polen nach 1945 - historisch-politische Probleme und Forschungsperspektiven, „Deutsche Studien“ 1995, nr 126-127, s. 235-241.
41/ Przymusowe wysiedlenia - zaraza XX wieku, „Polska w Europie” zeszyt specjalny, Warszawa 1995, s. 98-114.
42/ Die Nationalbewegung und Nationalstaatswerdung Polens 1900-1920, [w:] Nationalbewegung und Staatsbildung. Die baltische Region im Schulbuch, Frankfurt a/Main 1995, s. 189-199.
43/ Mniejszości narodowe w Polsce a polski Październik, „Rocznik polsko-niemiecki” 1995, t 3, s. 43-58.
44/ Mniejszości narodowe a Październik 1956 roku (wybór dokumentów), „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 1, s. 89-105
45/ Bogumiła Berdychowska, Paweł Kazanecki, Piotr Madajczyk, Dariusz Szamel, Łucja Wierzycka, Mniejszości narodowe w Polsce. Informator 1994, Warszawa 1995.


1996
46/ Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski (1945-1948), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
Recenzje: A. Kracher, Sachliche Analyse von 1945-1948, „Schlesisches Wochenblatt” 1997, nr 6, s. 14; J. Piotrowski, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1998, nr 1-2, s. 272-273; B. Linek, Historycy nie mają ojczyzny, “Borussia” 1998/1999, nr 17, s. 289-298; P. Ther, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 1999, nr. 1, s. 120-121.
47/ Wpływ zjednoczenia Niemiec na świadomość mniejszości niemieckiej  w Polsce, [w:] Przemiany w Polsce i NRD po 1989 roku, Warszawa 1996, s. 137-152.
48/ Die Politik Polens im Jahre 1956 gegenüber den nationalen Minderheiten, [w:] Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa, Berlin 1996, s. 162-171.
49/ (Publ.) Wysiedlenia Niemców - jest nad czym dyskutować, „Tygodnik Powszechny” nr 28 z 14.07.1996 r. (też: Jest nad czym dyskutować, [w:] Przeprosić za wypędzenie. O wysiedlaniu Niemców po II wojnie światowej, Kraków 1997, s. 252-258).
50/ Badania nad wysiedleniami Niemców z Polski po 1945 r., „Dzieje Najnowsze” 1996, nr 3, s.  99-105.
51/ Memorandum ambasadora ZSRR w Warszawie Wiktora Lebie¬die¬wa z 15.01.1946 r. w sprawie przesiedlenia Niemców, “Dzieje Najnowsze” 1996, nr 3, s. 115-118.
52/ Dyskusja w prasie polskiej w latach 1995-1996 o transferze Niemców z Polski po 1945 roku, “Rocznik Polsko-Niemiecki” 1996, t. 5, s. 225-234.
53/ (Rec.) Pierwszy krok (Z. Kurcz, Mniejszość niemiecka w Polsce), „Borussia” 1996, nr 13, s. 230-233.
54/ (Rec.) Maria Podlasek, Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Relacje świadków, „Przegląd Zachodni” 1996, nr 4, s. 201-203.
55/ (Rec.) Herbert Czaja, Unterwegs zum kleinsten Deutschland? Mangel an Solidari¬¬tät mit den Vertriebenen. Marginalien zu 50 Jahren Ostpolitik, „Przegląd Zachodni” 1996, nr 4, s.198-201.
56/ (Publ.) Mniejszości - dziś i jutro, „Trybuna Śląska. Wokół nas - świat” z 27-28.04.1996 r., s. 3-4.
57/ (Publ.) Wieviele starben tatsächlich in Lamsdorf? Neue Erkenntnisse, „Schlesisches Wochenblatt“ nr 31 z 2-8.08.1996 r.


1997
58/ Poláci a jejich vztah k Nĕmcům v letech 1945-1948 v pohledu polské historiografie, „Soudobé Dĕjiny“1997, nr 1, s. 118-133.
59/ Mniejszości narodowe w Polsce w 1956 roku, „Polska 1944/45-1989. Polska 1956 - próba nowego spojrzenia”, 1997, t. 3, s. 197-220.
60/ Dokumenty o konfliktach Armii Czerwonej z władzami i ludnością polską na ziemiach zachodnich w  1945 roku, „Teki Archiwalne” 1997, t. 2 (24), s. 145-165.
61/ Wyjazdy Niemców z Polski w połowie lat pięćdziesiątych, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1997, t. 6 (Warszawa 1998), s. 115-139.
62/ Polska myśl zachodnia w polityce komunistów polskich, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 3, s. 15-36.
63/ Fundacje niemieckie działające w Polsce, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1997, t. 6, s. 174-179.
64/ Memoriał biskupa Stanisława Adamskiego z 8 stycznia 1947 r. w sprawie wysiedlenia niektórych obywateli polskich do Niemiec, „Studia Śląskie” 1997, t. 56, s. 247-262.
65/ Grant „Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przeło¬mów politycznych 1944-1981”, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1997, t. 6, Warszawa 1998, s. 163-165.
66/ (Rec.) Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Kontynuacja (red. W. Wrzesiński), Wrocław 1996, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 1, s. 177-179.
67/ (Rec.) Leszek Belzyt, Między Polską a Niemcami. Weryfikacja narodowościowa i jej następstwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1945-1960, Toruń 1996, ss. 226, „Kwartalnik Historyczny” 1997, nr 2, s. 149-151.
68/ (Rec.) Aspekte der Zusammenarbeit in der Ostmitteleuropa-Forschung. Tagung des Herder-Instituts und des J.G.Herder-Forschungsrates am 22./23.Februar 1994, red. H. Weczerka, Marburg 1996, ss. 116, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 4, s. 197-199.
69/ (Publ.) Polnische Ostdokumentation, „Die Brücke“ (München) 1997, nr 1.
70/ (Publ.) Orędzie biskupów z 1965 r. jako element obchodów milenijnych, “Więź” 1997, nr 1, s. 144-152.
71/ (Publ) Cotygodniowy felieton historyczny o mniejszości niemieckiej w Polsce po 1944 r. w „Schlesi-sches Wochenblatt” (Opole) od 07.1997


1998
72/ (red.) Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przełomów politycznych (1944-1989), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
Recenzje: Krzysztof Tarka, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 2, s. 208-212.
73/ Niemcy, [w:] Piotr Madajczyk (red.), Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przełomów politycznych (1944-1989), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
74/ Mniejszość niemiecka w Polsce przed i po 1989 roku, [w:] Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995, Warszawa 1998, s. 123-133.
75/ Niemcy w Polsce a polski Październik, ze szczególnym uwzględnieniem woje¬wódz¬twa koszalińskiego, [w:] Pomerania ethnica, mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim (red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski), Szczecin 1998, s. 91-99.
76/ P. Madajczyk, D. Berlińska, Mniejszość niemiecka w Polsce, [w:] Mniejszości naro¬dowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 83-141.
77/ Trudno jest badać dzieje Niemców w Polsce, „Borussia”.
78/ (Rec.) Trzy prace o losach Niemców po 1945 r., „Kwartalnik Historyczny” 1998, nr 1, s. 112-115.
79/ (Rec.) Tomáš Stanĕk, Tábory v českých zemích 1945-1948, Opawa 1996, Tilia , ss. 263; Mečislav Borák, Dušan Janák, Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954,  Opawa 1996, Tilia, ss. 285, „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 1, s. 240-242.
80/ (Rec.) Bożena Domagała, Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazu¬rach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Olsztyn 1996, Ośro¬dek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ss. 171, „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 1, s. 242-244.
81/ (Rec.) Kilka uwag o wysiedleniach Niemców z Dolnego Śląska, „Dzieje Najnowsze”, 1998, nr 1, s. 221-225.
82/ (Publ.) Trudne pytania. „Zemsta ofiar“ Helgi Hirsch, „Rzeczpospolita“ 20-21.06.1998, s. 20.
83/ (Publ.) Geschichte der Deutschen in Polen nach 1945. Kurzer Überblick, „Masurische Storchenpost“, Olsztyn 1998, nr 8, s. 23-31.
84/ (Publ.) Rok 1954: Kościół-państwo, Warmia i Mazury, „Więź” nr 8. s. 138-144.
85/ (Publ.) Potulice - porównanie mechanizmów, „Gazeta Wyborcza” nr 233 z 5.10.1998, s. 25.
86/ (Publ.) Cotygodnionowy felieton historyczny o mniejszości niemieckiej w Polsce po 1944 r. w „Schlesi¬sches Wochenblatt” (Opole).


1999
87/ Der Transfer der deutschen Bevölkerung aus dem Oppelner Schlesien nach 1945, [w:] D. Brandes, E. Ivaničkocá, J. Prešek (red.), Erzwungene Trennung. Vertreibung und Aussiedlung aus der Tschecho¬slowakei 1938-1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien, Klartext Verlag, Essen 1999, s. 279-293.
88/ Transfer nemeckého obyvatel´stva z Opol´sého Sliezska po roku 1945, [w:] D. Brandes, E. Ivaničkocá, J. Prešek (red.), Vynútrený rozhod: vyhnanie a visidlenie z Československa 1938-1947 v porovnani s Pol´skom, Mad´arskom a Juhosláviou, Bratislava 1999.
89/  Obozy pracy na ziemiach zachodnich i północnych przed i po 1948 r., [w:] Osękowski Czesław (red.), Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 1999, s. 85-92.
90/ Dzieci niemieckie w Polsce po 1945 r., „Dzieje Najnowsze” 1999, nr 1, s. 125-134.
91/ Verrat - Kollaboration - Passivität in der Geschichte der Volksrepublik Polen, „Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte“ 1999, zesz. 2, s. 185-213.
92/ Warmia, Mazury i nie tylko, „Borussia” 1999, nr 18/19, s. 379-389.
93/ Stosunki polsko-niemieckie w roku 1998, „Rocznik Polsko-Niemiecki” t. 7, Warszawa 1999, s. 113-134.
94/ (Rec.) Three studies on german´s fate after 1945, “Acta Poloniae Historica” 1999, t. 79, s. 231-236.
95/ (Rec.) Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleuropas, „Rocznik Polsko-Niemiecki” t. 7, Warszawa 1999, s. 175-177.
96/ (Rec.) Julius Graw: Arnoldsdorf/Kreis Neisse, „Zeitschrift für Ostmitteleuro¬pa-Forschung“ 1999, rocz. 48, zesz. 3, s. 432-433.
97/ (Publ.) Neue Identität der Jugend, “Masurische Storchenpost” 1999, nr 7, s. 3-14.
98/ (Publ.) Cotygodnionowy felieton historyczny o mniejszości niemieckiej w Polsce po 1944 r. w „Schlesi¬sches Wochenblatt” (Opole).


2000
99/ Polen, die Vertriebenen und die in den Heimatgebieten verbliebenen Deutschen seit den fünfzieger Jahren. Hilfen - Kontakte - Kontroversen, [w:] Christoph Dahm, Hans-Jakob Tebarth (red.), Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen. Fünfzig Jahre Eingliederung, Aufbau und Verständigung mit den Staaten des östlichen Europa, Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen, Bonn 2000, s. 101-117.
100/ Die polnische Politik gegenüber der deutschsprachigen Bevölkerung östlich von Oder und Neiße 1944-1950, [w:] W. Borodziej, K. Ziemer (red.), Deutsch-polnische Beziehungen 1939-1945-1949, Fibre Verlag, Osnabrück 2000, s. 163-187.
101/ Obozy pracy i odosobnienia dla ludności niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, „Studia Śląskie” LIX, Opole 2000, s. 101-115.
102/ Przymusowe wysiedlenia a racja stanu, Polska-Niemcy-Europa. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Rytm, Warszawa 2000, s. 377-382.
103/ Les minorités nationales dans le processus de réconciliation germano-polonais, [w:] « Revue D‘Études Vomparatives Est Ouest », t. 31, marzec 2000, nr 1: Dossier: L‘Allemagne et l‘Europe centrale á l‘heure de la réconciliation, s. 81-96.
104/ Mniejszość - większość - naród - historia, „Borussia” 2000, nr 22, s. 144-150.
105/ Między historią a polityką. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, „Dzieje Najnowsze“ 2000, nr 2, s. 217-223.
106/ (Rec.), P. Ther, Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebe¬nenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945-1956, „Dzieje Najnowsze“ 2000, nr 2, s. 200-204.
107/ (Rec.), M. Kirsjenko, Ćeski ziemli w miżnarodnych widnosyniach cntralnoji Jewropy 1918-1920 rokiw. Politikodipłomatićna istorija z dobi stanowlennja Ćechosłowackoji respubliki, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 3, s. 222-225.
108/ (Rec.), M. Hajger, Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947, „Kwartalnik Historyczny” 2000, nr 4, s. 124-127.
109/ (Rec.), J. Foitzik, Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) 1945-1949. Struktur und Funktion, „Kwartalnik Historyczny” 2000, nr 4, s. 127-130.
110/ (Rec.), M. Esch, „Gesunde Verhältnisse”. Deutsche und polnische Bevölkerungspolitik in Ostmitteleuropa 1939-1950, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 2000, nr 4, s. 606-607.
111/ (Publ.) Intelligenz Einheimischer Herkunft, „Masurische Storchenpost“ (Olsztyn) 2000, nr 1, s. 25-28.
112/ (Publ.) Cotygodnionowy felieton historyczny o mniejszości niemieckiej w Polsce po 1944 r. w „Schlesi¬sches Wochenblatt” (Opole).


2001
113/ Niemcy polscy 1944-1989, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 371.
Recenzje: R. Schumann, Mit Hakenkruzen auf dem Rücken, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i „Märkische Allgemeine Zeitung” z 8.10.2001.
114/ Mniejszość niemiecka w Polsce i mniejszość polska w Niemczech, [w:] U. Becher, W. Borodziej, K. Ruchniewicz  (red.), Polska i Niemcy w XX. Wskazówki i materiały do nauczania historii, Poznań 2001, s. 51-53.
115/ Die deutsche Minderheit in Polen und die polnische Minderheit in Deutschland, U.A.J. Becher, W. Borodziej, R. Maier (red.), Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert. Analysen-Quellen-didaktische Hinweise, Hannover 2001, s. 56-57.
116/ Oberschlesien zwischen Gewalt und Frieden, [w:] Philipp Ther, Holm Sundhaussen (Hrsg.), Nationalitätenkonflikte im 20. Jahrhundert. Ursachen von inter-ethnischer Gewalt im Vergleich, Wiesbaden 2001, S. 147-162.
117/ Badania dotyczące polityki narodowościowej po 1945 r., „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 4, s. 191-196.
118/ ./ Die Forschungen zur Geschichte der deutschen Minderheit in Polen nach 1945, „Inter Finitimos“ 2001, nr. 19/20, s. 4-13.
119/ (Rec.) Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, W. Borodziej, H. Lemberg (red.): t. I, Władze i instytucje centralne. Województwo olsztyńskie, W. Borodziej, C. Craft (wybór i opr.), Warszawa 2000; t. II, Polska Centralna. Województwo śląskie, Ingo Esser, Jerzy Kochanowski (wybór i opr.), Warszawa 2000, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 2 , s. 203-207.
120/ (Rec.) Losy Niemców w powojennej Polsce (Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, Warszawa 2000), „Więź” 2001, nr 10, s. 154-157.
121/ (Publ.) Zaniechania historiografii. Co wynika z dyskusji wokół mordów w Glinciszkach, Jedwabnem czy Łambinowicach?, „Tygodnik Powszechny” nr 27 z 8.07.2001.
122/ (Publ.) Wywabianie białych plam, „Przegląd Polityczny” 2001, nr 51, s. 154-157.


2002
123/ Sposób na wspólną pamięć, „Rzeczpospolita” nr 66 z 19.03.2002 (także w: P. Buras, P. Majewski  (red.), Pamięć wypędzonych. Gras, Beneš i środkowoeuropejskie rozrachunki, Warszawa 2003, s. 260-262.
124/ Zdrada - kolaboracja - pasywność, „Więź” 2002, nr 5, s. 112-121.
125/ Der Generalplan Ost und die Aussiedlung der Polen, “Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Plans and implementation of ethnic homogeneisation and ethnic resettlement policies by Germany and by the other Axis powers during World War II”, , Bologna 2002, s. 519-532.
126/ (Publ.) Historia sprzed półwiecza, “Przegląd Polityczny” 2002, nr 56, s. 170-172.
127/ (Publ.) Nationale Minderheiten in Polen, „Das Parlament” 2002, nr 42-43, s. 11.
128/ Polsko-niemieckie dyskusje o historii, „Rocznik Polsko-Niemieckie” 2002, mps. ss 15..
129/ Centrum przeciwko Wypędzeniom, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2002, mps. ss. 20.
130/ “Czystki etniczne” w XX wieku: Norman M. Naimark, Fires of hatred. Ethnic cleansing in twientieth-century Europe, Harvard University Press, London 2000, ss. 248, “Dzieje Najnowsze” 2002, nr 4, s. 157-164.


2003
131/ Co wiemy o przymusowych przesiedleniach i na czym powinniśmy koncentrować nasze badania, Koćwin Lesław, Kobzarska-Bar Barbara, Wypędzenie? – Wysiedlenie? Polska i niemiecka wspólnota anatemy wypędzenia, Görlitz 2003, s. 72-87.
132/ Polsko-niemieckie dyskusje o historii, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2003, t. 10, s. 35-70.
133/ Formen der Zwangsmigrationen in Polen 1939-1950, w: D. Bingen, W. Borodziej, S. Troebst, Vertreibung europäisch erinnern? Historische Erfahrungen – Vergengenheitspolitik – Zukunftsoptionen, Harrassovitz, Wiesbaden 2003, s. 110-123.
134/ Polskie stanowisko wobec postanowień konferencji w Jałcie i Podczdamie o przesunięciu zachodniej granicy Polski i „transferze ludności”, w: Postanowienia i konsekwencje konferencji w Jałcie i Poczdamie. Materiały z części historycznej VIII Seminarium Śląskiego, Gliwice – Opole 2003, s. 17-25.
135/ (Rec.) Śląskie rozrachunki, „Borussia“ 2003, nr 29, s. 166-169.
136/ (Publ.) Doszliśmy do muru, Z prof. Piotrem MADAJCZYKIEM, niemcoznawcą z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, „Nowa Trybuna Opolska” z 3.10.2003.


2004
137/ Wysiedlenie Niemców z Polski w dokumentach władz sowieckiej strefy okupacyjnej Niemiec, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2004, t. 11, s. 155-177.
138/ Centr izgnannych i polsko-nemeckie otnoszenia, „Evropa” 2004(4), nr 1, s. 135-175 (także The Centre against Expulsions vs. Polish-German Relations w: „The polish foreign affairs digest” 2004, t. 4, nr. 2(11), s. 43-78).
139/ Die polnische Erinnerung an die deutsche und sowjetische Besatzungspolitik während des Zweiten Weltkrieges, Wolfgang Benz (red.), Wann ziehen wir endlich den Schlussstrich? Von der Notwendigkeit öffentlicher Erinnerung in Deutschland, Polen und Tschechien, Metropol, Berlin 2005, s. 95-112.
140/ Własność a przymusowe przesiedlenia, w: Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 505-512.
141/ Układ grudniowy z perspektywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, w: J. Fiszer, J. Holzer (red.), „Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego”, ISP PAN, Warszawa 2004, s. 143-158.
142/ Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej, „Pamięć i sprawiedliwość” 2004, nr 2. s- 37-56.
143/ Polska pamięć o Wołyniu i wysiedleniu Niemców, Andrzej Szpociński (red.) Różnorodność procesów zmian. Transformacja niejedno ma imię, Warszawa 2004, s. 133-150.
144/ Opolskie środowisko akademickie na tle sytuacji regionu w 1968 r. (w świetle sprawozdań miejscowych Służby Bezpieczeństwa), „Studia Śląskie” 2004, t. 63,
144/ Sytuacja gospodarcza i polityka rządów republiki weimarskiej do 1933 r., w: Rozwój Śląska. Wczoraj – dziś – jutro, Gliwice – Opole 2004, s. 31-42.
145/ (Rec) Dialog! Ale jaki?, „Więź” 2004, nr 6, s. 140-141.
146/ (Publ.) Rezygnacja kanclerzowi nie pomoże, Z prof. dr. hab. Piotrem Madajczykiem, niemcoznawcą w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Nowa Trybuna Opolska” z 9.02.2004.
147/ (Publ.) Kanclerz bardziej niż poprawny. Z prof. Piotrem Madajczykiem, niemcoznawcą z ISP PAN rozmawia Krzysztof Zyzik, „Nowa Trybuna Opolska” z 3.08.2004.


2005
148/ Wpływ układu z 1970 roku na polską politykę wobec mniejszości narodowych, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2005, t. 12, s. 71-88.
149/ Okiełznąć giganta (prof. Piotr Madajczyk i dr Piotr Buras), [w:] A. Talaga (red.), Rozmowy o Polsce. Między przeszłością a współczesnością, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2005, s. 89-102.
150/ Postawy ludności śląskiej wobec PRL. Między emigracją a asymilacją, „Studia Śląskie” 2005, t. LXIX, s. 119-136.
151/ Wysiedlenia i przesiedlenia popoczdamskie ludności niemieckiej z Polski, [w:] Witold M. Góralski, Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich, PISM, Warszawa 2005, s. 21-47.
152/ Obcość jako wyznacznik powstawania i funkcjonowania granic etniczno-narodowych na Górnym Śląsku, [w:] Juliane Haubold-Stolle, Bernard Linek (red.), Górny Śląsk wyobrażony: Wokół mitów, symboli i bohaterów symboli narodowych, Opole-Marburg 2005, s. 109-122.


2006
153/ ZNAK („Zeichen” – eine pluralistische Bewegung in einem nicht-demokratischen System, [w:] Gesine Schwan, Jerzy Holzer, Marie-Claire Lavabre, Birgit Schwelling (red.), Demokratische politische Identität. Deutschland, Polen und Frankreich im Vergleich, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006, s. 155-181. Wersja polska: ZNAK – pluralistyczny ruch w niedemokratycznym systemie, [w:] Gesine Schwan, Jerzy Holzer, Marie-Claire Lavabre, Birgit Schwelling (red.), Demokratyczna tożsamość polityczna. Niemcy, Polska, Francja, Warszawa 2008, s. 152-178.
154/ Die Auswirkungen des Warschauer Vertrages von 1970 auf die Minderheitenpolitik der VR Polen, „Rocznik Polsko-Niemiecki“ 2006, nr 13, s. 131-156.
155/ „Das ´Zentrum gegen Vertreibungen´, das polnische und deutsche historische Gedächtnis und die polnisch-deutschen Beziehungen, w: „Definitionsmacht, Utopie, Vergeltung. `Ethnische Säuberungen´ im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts, Geschichte: Forschung und Wissenschaft, Berlin 2006, s. 240-280.
156/ „Bedeutung und Nutzen des Begriffs ´Kollaboration´ für Forschungen über die Zeitgeschichte Polens“, w: Joachim Tauber (red.), „´Kollaboration´ in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im 20. Jahrhundert, Harrassowitz Verlag, Berlin 2006, s. 314-323.
157/ Niemiecka polityka kulturalna w relacjach Polska-RFN po układzie warszawskim 1970 roku, [w:] Adam Koseski, Andrzej Stawarz, Polska dyplomacja kulturalna po roku 1918. Osiągnięcia, potrzeby, perspektywy, Warszawa-Pułtusk 2006, s. 143-156.
158/ Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w prasie niemieckiej, „Rocznik polsko-niemiecki” 2006, s. 9-30.
158a/ (Publ.) Czy bać się neonazistów?, „Przegląd“ 2006, nr 49.

 

2007
159/ Die Rolle antideutscher Instrumentalisierung, [w:] Dieter Bingen, Peter O. Loew, Kazimierz Wóycicki, Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd- und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 1900-2005, F. Schöningh Verlag, Wiesbaden 2007, s. 131-145.
160/ Kriegserfahrung und Kriegserinnerung: Der Zweite Weltkrieg in Polen, Jörg Echternkamp, Stefan Martens (Hrsg.), Der Zweite Weltkrieg in Europa. Erfahrung und Erinnerung, Paderborn – München – Wien – Zürich 2007, s. 97-111.
    wersja ang. Experience and Memory. The Second World War in Poland, w: Jörg Echternkamp, Stefan Martens (ed.), Experience and Memory. The Second World War in Europe, Berghahn Books 2010, s. 53-69.
    wersja ang. paperback, Experience and Memory. The Second World War in Poland, w: Jörg Echternkamp, Stefan Martens (ed.), Experience and Memory. The Second World War in Europe, Berghahn Books 2013, s. 70-85.
161/ Zwangsmigrationen als Faktoren der nationalen Entflechtung, [w:] Europa der Zugehörigkeiten. Integrationswege zwischen Ein- und Auswanderung, Wallstein Verlag, s. 59-68.
162/ System władzy na Górnym Śląsku w latach 1945-1956, [w:] A. Dziurok, B. Linek, Krzysztof Tarka (red.), Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku, Societas Vistulana, Katowice – Opole – Kraków 2007, s. 31-54.
163/ Historia stosunków polsko-niemieckich w latach 1945-1989 a traktaty polsko-niemieckie z 1990 i 1991 roku, [w:] Między Polską a Niemcami. Śląsk .- pogranicze czy region pomostu? wczoraj – dziś – jutro, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2007, s. 7-19.
164/ (opr.) Informacja rządu RP na temat realizacji Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku, „Rocznik polsko-niemiecki” 2007, nr 15, s. 145-176.
165/ (Rec.) Micha Brumlik, Wer Sturm sät. Die Vertreibung der Deutschen, „Przegląd Zachodni“ 2007, nr 1(322), s. 251-253.
166/ (Rec.) Klaus Bachmann, Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy, „Rocznik polsko-niemiecki” 2007, nr 15, s. 179-187.
167/ (Rec.) Gehrard Besier, Das Europa der Diktaturen. Eine neue Geschichte des 20. Jahrhunderts, „Przegląd Zachodni“ 2007, nr 2, s. 292-295.
168/ (Rec.) Micha Brumlik, Wer Sturm sät. Die Vertreibung der Deutschen, „Francia“ 2007, nr 34/3, s. 349-350.


2008
169/ Piotr Madajczyk, Danuta Berlińska, Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć, ISP PAN – PIN – Instytut  Śląski, Warszawa – Opole 2008. ss. 635.
170/ P. Madajczyk, P. Popieliński (red.), Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie. Stan badań i postulaty badawcze, Warszawa 2008.
171/ Polityczne bariery w polskich badaniach nad czystkami w XX wieku, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2008, t. 16, s. 35-52.
172/ Stosunki polsko-niemieckie i państwo – Kościół katolicki w latach 60., [w:] Zakony żeńskie w PRL, Lublin 2008, s. 75-87.
173/ Polsko-niemieckie kontakty między społeczeństwami obywatelskimi, [w: ] P. Madajczyk, P. Popieliński (red.), Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie. Stan badań i postulaty badawcze, Warszawa 2008, s. 7-12,
174/ Kontakty w nauce i edukacji oraz znaczenie mniejszości narodowych w polsko-niemieckich kontaktach społecznych. Postulaty badawcze, [w:] P. Madajczyk, P. Popieliński (red.), Polsko-niemieckie kontakty obywatelskie. Stan badań i postulaty badawcze, Warszawa 2008, 123-146.
175/ Pozbawiony ojczyzny - uciekinier, wypędzony, emigrant... i przybysz w historycznej perspektywie, „Dialog” 2008, nr 15, s. 120-133.
176/ Ankieta Historycy o badaniach dziejów Polski Ludowej, „Polska 1944/45 – 1989” 2008, t. 8, s. 89-93.
177/ Odbiór w Niemczech filmu „Die Flucht”, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 2, s. 262-271.
178/ Na drodze do polsko-niemieckiego podręcznika do historii, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 3, s. 207-211.
179/ (Rec.) Wanda Jarząbek, Polska wobec KBWE w Europie. Plany i rzeczywistość 1964-1975, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2008, t. 16, s. 145-150.
180/ (Rec.) T. Kycia, R. Żurek, Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza – kontekst – spuścizna, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 1, s. 280-282.


2009
181/ Integration der polnischen Vertriebenen aus ehemaligen polnischen Ostgebieten, mit besonderer Berücksichtigung der Rolle der Kirche, [w:] Josef Pilvousek, Elisabeth Preuß (red.), Aufnahme – Integration – Beheimatung, Flüchtlinge, Vertriebene und die „Ankunftsgesellschaft“, LIT Verlag, Berlin 2009, s. 29-42.
182/ II wojna światowa w historiografii niemieckiej, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 3, s. 59-72.
183/ Próba wznowienia Planu Rapackiego przez dyplomację polską w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2009, t. 17, s. 11-28.
184/ Gomułka – dwie odmienności od linii stalinowskiej, [w:] Joanna Szymoniczek, Eugeniusz C. Król (red.), Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, ISP PAN – Collegium Civitas – Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Warszawa 2009, s. 56-70. Wersja niemiecka Gomułka – zwei Abweichungen von der stalinistischen Linie, w: J. Szymoniczek, E.C. Król, Das Jahr 1956 in Polen Und seine Resonanz in Europa, Warszawa 2010, s. 63-79.
185/ Okoliczności powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, [w:] Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold, Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek. Prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Wrocław 2009, s. 109-120.
186/ Die deutsche Reaktion auf den Brief der Bischöfe in der polnischen Rezeption, [w:] Friedholm Boll, Wiesław Wysocki, Klaus Ziemer (red.), Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik, Dietz Verlag, Bonn 2009, s. 196-210. Polska wersja: Recepcja w Polsce niemieckiej reakcji na orędzie biskupów, [w:] F. Boll, W. Wysocki, K. Ziemer (red.), Pojednanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka odprężenia. Neriton, Warszawa 2010, s. 177-190.
186/ Vertreibung und Zwangsarbeit von Polen in den Jahren 1838 bis 1945, w: Eberhard Günter Schulz (red.), Schicksal und Bewältigung der Flucht und Vertreibung von Deutschen und Polen, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2009, s. 65-77.
187/ (Rec.) B. Korte, S. Paletschek, W. Hochbruck, Der Erste Weltkrieg in der populären Erinnerungskultur, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2009, t. 17, s. 180-182.
188/ (Rec.) A. Hanich, Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2009, t. 17, s. 186-187.
189/ (Rec.) Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy – Żydzi – Niemcy – Ukraińcy, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2009, t. 17, s. 188-189.
190/ (Publ.) Rewolucji nie będzie. Z prof. Piotrem Madajczykiem, kierownikiem Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN, rozmawia Małgorzata Barwicka, „Trybuna” 10.11.2009.


2010
191/ Czystki etniczne i klasowe w Europie w XX wieku. Szkice do problemu, ISP PAN, Warszawa 2010,
Rec. Julian Kwiek, „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, t. 2/2012, s. 145-147.
192/ Wpływ 1968 roku na kształtowanie obrazu Polski i Polaków w niemieckiej opinii publicznej, „Rocznik polsko-niemiecki” 2010. t. 18, s. 108-125.
193/ P. Madajczyk, J. Szymoniczek, Wydarzenia 1968 roku na Zachodzie w polskich mediach, „Rocznik polsko-niemiecki” 2010. t. 18, s. 126-144.
194/ Echa roku 1968 – warszawskie środowisko historyków i badania nad II wojną światową, „Rocznik polsko-niemiecki” 2010. t. 18, s. 184-212.
196/ Dyplomacja polska w latach sześćdziesiątych, w: Wojciech Materski, Waldemar Michowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej, t. VI 1944/45-1989, PISM 2011, s. 584-661.
197/ Zmiany społeczne w Polsce pod wpływem II wojny światowej, Jerzy Eisler, Konrad Rokicki (red.), Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich, IPN KŚZpNP, Warszawa 2010.
198/ Okupācija:vēsture und vēstures uztvere Polijā, w: Occupation, Collaboration, Resistance: History and Reception. Proceedings of an International Concerence 27-28 October 2009 in Riga, Latvijas Okupācijas muzeja biedrïba (OMB), Riga 2010, s. 129-134.
199/ (Rec.) Mathias Beer, Dietrich Beyrau, Cornelia Rauh-Kühne (Hg.), Deutschsein als Grenzerfahrung. Minderheitenpolitik in Europa zwischen 1914 und 1950, Essen (Klartext) 2009, 353 S, „Francia“, http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2010-3/ZG/beer-et-al_madajczyk
200/ (Publ.) Prof. Madajczyk, Nic na siłę, „Nowa Trybuna Opolska“ z 25.11.2010.


2011
201/ Relacje polsko-niemieckie po II wojnie światowej, w: Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold (red.), Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, s. 299-310.
202/ Orędzie biskupów polskich w ocenie niemieckiego MSZ, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2011, t. 19, s. 73-91.
203/ Postanowienia konferencji w Jałcie I Poczdamie i ich konsekwencje dla stosunków polsko-niemieckich oraz dla Śląska w okresie 1945-1990, w: Traktaty polsko-niemieckie z 1990 I 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2011, s. 113-121.
204/ Die Denkschrift der EKD über die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn, w: „Kirchliche Zeitgeschichte“ 2011, t. 24, zesz. 2 „Kirchlicjes Versöhnungshandeln im Interesse des deutsch-polnischen Verhältnisses (1962-1990), s. 415-435.
205/ (Rec.) Elazar Barkan, Elizabeth A. Cole, Kai Struve (red.), Shared History – Divided Memory. Jews and Others in Soviet-Occupied Poland 1939-1941, “Rocznik Polsko-Niemiecki” 2011, t. 19, s. 227-233.
206/ (Rec.) Mathias Beer, Dietrich Beyrau, Cornelia Rauh-Kühne (red.), Deutschsein als Grenzerfahrung. Minderheitenpolitik in Europa zwischen 1914 und 1950, „Rocznik Polsko-Niemiecki“ 2011, t. 19, s. 234-237.
207/ (Publ.), Prof. Piotr Madajczyk: Karta niemieckich wypędzonych nie przyczyniła się do pojednania, „Super Expres” 17.02.2011.


2012
208/ Cień roku ’68, ISP PAN, Warszawa 2012, ss. 218.
209/ Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński (red.), Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, ISP PAN, Warszawa 2012, ss. 281.
210/ Inżynieria społeczna jako narzędzie badawcze, w: Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński (red.), Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, ISP PAN, Warszawa 2012, s. 7-30.
211/ Przymusowe migracje o charakterze narodowościowym w pierwszych latach powojennych. Kontynuacja czy jej brak, w: Piotr Madajczyk, Paweł Popieliński (red.), Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, ISP PAN, Warszawa 2012, s. 225-241,
212/ Polska polityka wobec społeczności pogranicza w latach 1944-1989, „CzasyPismo o historii Górnego Śląska” 2012, nr 1, s. 22-35.
213/ Reakcja zachodnioniemieckich mediów na wydarzenia Marca i kampanię antysemicką w Polsce, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2012, t. 20, s. 34-54.
214/ Współpraca transgraniczna i międzyregionalna pomiędzy Polską a Niemcami, „Rocznik Lubuski” 2012, t. 38 cz. 1 „Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza – stan obecny - perspektywy, s. 163-176.
215/ Reakcje w Republice Federalnej Niemiec na polski udział w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji”, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2012, t. 20, s. 137-154.
216/ Die katholische Kirche in Polen und die polnische Ostvertriebenen, „Kirchliche Zeitgeschichte“ 2012, zesz. 1, s. 35-53.

 

2013
217/ P. Madajczyk, Wanda Jarząbek, Joanny Szymoniczek, 1968 and the Polish - West German Relations, ISP PAN, Warszawa 2013
218/ Zdrada lub kolaboracja pod okupacją niemiecką, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, t. 21, s. 199-205.
219/ Auf der Suche nach den Ursachen der ethnischen Säuberungen in Polen nach 1945, Johannes Frackowiak (red.), Nationale Politik und Ressentiments, V&R unipres, Göttingen 2013, s. 221-238.
220/ Posłowie, Hans von Lehndorff. Dziennik z Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z lat 1945-47, Karta, Warszawa 2013, s. 324-344.

 

2014
221/ (red.) Social Engineering Zwischen totalitärer Utopie und „Piecemeal-Pragmatismus“ Herausgegeben von Piotr Madajczyk und Paweł Popieliński Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften, ISP PAN – IPN, Warszawa 2014, ss. 259.
222/ Mniejszość niemiecka na wsi polskiej w latach 1945-1989, w: Niemcy - historia i kultura. Sesja naukowa Szreniawa, 21-22 czerwca 2013, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2013, s. 114-122.
223/ Mniejszość niemiecka w perspektywie służb bezpieczeństwa, wywiadu i kontrwywiadu PRL do końca lat sześćdziesiątych, w: Magdalena Szemczyszyn, Jarosław Syrnyk (red.), Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych - doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, IPN, Warszawa 2014, s. 409-435.
224/ Polska pamięć i niepamięć o I wojnie światowej, w: Joanna Dobrowolska-Polak (red.), Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej, Instytut Zachodni, Poznań 2014, s. 133-139.
225/ Polityka państwa i kościołów wobec ludności niemieckiej w latach 1945-1989, w: Die Deutschen in Polen. Die kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung, Kleine Bibliothek der VDG, Opole 2014.
226/ Polskie dylematy wyboru między Stanami Zjednoczonymi
a Unią Europejską w XXI wieku, Józef Fiszer i in. (red.), "Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne", ISP PAN, Warszawa.
227/ Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, „Dzieje Najnowsze”, nr 2, s. 191-197.
228/ R.M. Douglas, Ordnungsgemässe Überführung. Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, „Rocznik Polsko-Niemiecki“, t. 22, s. 238-248.

 

2015
229/ Między fundamentalizmem a asymilacją. Muzułmanie w Niemczech, ISP, Warszawa 2015, s. 266.
230/ A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (red.), Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2015 (wersja polska; Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989, Warszawa 2016).
231/ Forschungen zur Geschichte der polnischen Deutschen in der Volksrepublik Polen (1944/45 bis 1989), w: A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (red.), Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, Dom Współracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice – Opole 2015, s. 11-33.
232/ Национальные и этнические меньшинства в Польше и системная трансформация после 1989 года, Yazhborovskaya Glinkina, Pantin Vedeeva (red.), Социально-политическое развитие России и Польши на современном этапе, Moskwa 2015, s. 81-93.
233/ Polityka państwa i kościołów wobec ludności niemieckiej w latach 1945-1989, w: ie Deutschen in Polen. Die kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung,
234/ [publ.] Tragedia Górnośląska w polskiej i niemieckiej narracji, w: Gabriela Zielińska (red.), Konferencja. Tragedia Górnośląska 1945, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 67-74.

 

2016

   / A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (red.), Włądze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989, Instytut Pamięci Narodowej - Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016.
235/ Germany towards the crisis in Ukraine (tł.), “Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations”, Kolegium Jagiellońskie, 2015, t. 2, s. 22-26.
236/ Nationale Homogenisierung durch ethnische Säuberung? Zur Formierung der polnischen Nationalstaatsidee im Ersten Weltkrieg, „Comparativ – Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung“, t. 2016/1: Zwangsmigration im Europa der Moderne. Nationale Ursachen und transnationale Wirkungen, s. 109-124.
237/ Polskie problemy z genocydem Rafała Lemkina, „Dzieje Najnowsze“ 2016, nr 1, s. 3-13.
238/ Tragedia Górnośląska jako narzędzie tworzenia narodu śląskiego, "Studia Śląskie", s. 107-118.
239/ Zmiana dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizacji/destabilizacji ładu międzynarodowego, "Studia Maritima", s. 203-216.
240/ Polsko-nemeckij dogovor 1991 goda - 25 let spusta, "Sovremennaja Evropa", t, 4(70), s. 72-76.

 

2017

241/ Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką, ISP PAN - Neriton, Warszawa  2017 (rec. 1. Rafał Kozłowski, „Kultura i Wartości” 2020, nr 29, s. 241-244;)

242/ Piotr Madajczyk, Grzegorz Motyka, Wanda Jarząbek, Mariusz Zajączkowski, Tomasz Stryjek, Joanna Szymoniczek, Social Engineering in Central East Europe in the Twentieh Century Reconsidered, ISP PAN, Warszawa 2011, ss. 286.

243/ German vision of Russia's position in the multipolar world, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2017, nr 1(57), s. 255-275.

244/ Propaganda rosyjska w Niemczech (2000-2016), „Przegląd Zachodni” 2017, nr 2(363), s. 113-134.

2018

245/ Migranten in Polen und Deutschland nach dem II. Weltkrieg, w: Man hat Arbeitskräfte gerufen … es kamen Schriftsteller, t. 2: Geschichte und Geschichten, pod red. Anna Warakomska, Mehmet Öztürk, Peter Lang, Berlin 2018, s. 13-32.

246/ Mniejszość niemiecka w badaniach nad Polską jako państwem narodowym po II wojnie światowej, „Studia Śląskie” 2018, t. LXXXIII, s. 197-204.

247/ (Red) Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje, pod red. Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Joanna Lubecka, Piotr Madajczyk, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, Warszawa.

248/ Totalitaryzm w badaniach polskich i niemieckich, w: (Red) Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje, pod red. Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Joanna Lubecka, Piotr Madajczyk, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, Warszawa, s. 115-154.

249/ Polityka ZSRS i III Rzeszy wobec elit polskich w czasie II wojny światowej / The policy of the USSR and the III Reich towards the Polish elites during the Second World War, „Studia nad Totalitaryzmami i wiekiem XX / Totalitarian and 20th Century”, 2018, t. 1, s. 68-82.

250/ (Rec.) S. Gawlitta, Aus dem Geist des Konzils! Aus der Sorge der Nachbarn! Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965 und seine Kontexte, „Kwartalnik Historyczny” 2018, t. CXXV, nr 2, s. 184-189.

 

2019

251/ Raphael Lemkins Begriff des Völkermords in den juristischen Diskussionen 1945ß1949, w: Im Schatten von Nürnberg. Transnationale Ahndung von NS-Verbrechen, pod red. Enrico Heitzer, Günter Morsch,  Robert Traba, Katarzyna Woniak, Metropol, Berlin 2019, s. 45-57.

252/ Niemiecka scena polityczna, „Myśl ekonomiczna i polityczna“ 2019, nr 2(65), s. 125-140.

253/ II wojna światowa i powstanie warszawskie - szukanie właściwych terminów, w: Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa. An unpunished crime and the notion of genocide, pod red. Eryka Habowskiego, Warszawa 2019, s. 17-35. 213-231.

2020

254/ Stresemann revisited – nowe badania nad polityką Gustava Stresemanna wobec Polski, w: Polska i Niemcy. Od odzyskania niepodległości do Rapallo i Locarno 1918/1922-1926/1934, red. Dariusz Makiłła, s. 23-30.

255/ Pojęcie ludobójstwa Raphaela Lemkina w prawnych dyskusjach 1945-1949, w:  W cieniu Norymbergi, red. Robert Trabam Katarzyna Woniak, Enrico Heitzer, Günther Morsch, ISP PAN, Warszawa 220, s. 95-120.

256/ Profesor Czesław Madajczyk - życie, nauka, polityka, w: Czesław Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, ISP PAN, Warszawa 2020 (reedycja), s. XI-L.

257/ Demokracja a przemoc - wpływ I wojny światowej, w: Colloquium Opole 2019. Konferencja pokoju z 1919 roku Jak tworzono ład wersalski, red. Marek Mazurkiewicz, Agata Haas, Robert Wieczorek, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2020, s. 175-191..

258/ „Rewizjonizm zachodnioniemiecki” – problemy terminologiczne i trudności badawcze zjawiska, w: „Po linii rewizjonizmu zachodnioniemieckiego”. Aparat bezpieczeństwa i akcja antyrewizjonistyczna wobec ludności niemieckiej i rodzimej w Polsce, Sebastian Rosenbaum, IPN KŚZPNP, Opole 2020, s. 16-31.

259/ Polskie doświadczenia w kształtowaniu po 1989 roku demokratycznej polityki narodowościowej, „Studia Polityczne” 2020, nr 48, s. 77-86.

260/ Raphael Lemkin and West Germany’s Accession to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, “Rocznik Polsko-Niemiecki” 2020, nr 28, s. 47-60.

2021

261/ Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939, red. Piotr Madajczyk, Instytut Pileckiego, Warszawa 2021.

262/ Okupacja niemiecka Polski w świetle historycznej teorii genocydu, w: Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939, red. Piotr Madajczyk, Instytut Pileckiego, Warszawa 2021, s. 109-131.

 

 

Recenzje doktoratów:

  Krzysztof Busse, Stowarzyszenie PAX w życiu politycznym i społecznym PRL i III RP na przykładzie województwa radomskiego (1975-2003), Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012
 Martin Dahl, Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej i próby jej implementacji w Polsce po 1989 roku, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2013
 Janusz Mokrosz, Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945-1948), Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2015
  Beata Jurkowicz, Niemieckie dobra kultury pozostałe w Polsce. Znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016

 Krzysztof Rak, Polska w koncepcji polityki zagranicznej Adolfa Hitlera w latach 1933-1939, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, 2018

 Alicja Bartnicka, Światopogląd w działaniu Heinricha Himmlera - jego wizja i rola w budowaniu aryjskiego imperium "Tysiącletniej Rzeszy", Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 Tomasz Sudoł, Zbrodnie Wehrmachtu na żołnierzach Wojska Polskiego we wrześniu - październiku 1939, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022
 .
Recenzje rozpraw habilitacyjnych
 . Jacek Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Instytut Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
 - Andrzej Hanich, Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946, Uniwersytet Opolski, 2009
. Sebastian Fikus, Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w RFN, Instytut Historii PAN, 2013
. Lech Nijakowski, Rozkosz zemsty, Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2014


Recenzje profesur:
dr hab. Grzegorz Motyka
dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

dr hab. Zbigniew Woźniczka

 

 

Zrealizowane i realizowane projekty badawcze

-
- Kierownik projektu badawczego „Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), Komitet Badań Naukowych 1995-1998.
- Pobyt badawczy w Niemczech, stypendium Herder-Institut w Marburgu/Niemcy, 1998.
- Kierownik projektu badawczego „Przymusowe wysiedlenie Niemców z Polski (1945-1948) – jego funkcjonowanie w opinii społecznej i znaczenie w stosunkach polsko-niemieckich”, Komitet Badań Naukowych, 1999-2001
- Pobyt badawczy w Niemczech Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Darmstadt/Niemcy, 2003.
- Udział w projekcie badawczym „Demokratische politische Identität. Deutschland, Polen und Frankreich in Vergleich“, Volkswagen Stiftung, 2001-2005.
- Udział w projekcie „Polska jako członek byłego bloku komunistycznego wobec polityki wschodniej RFN”, Komitet Badań Naukowych i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2004-2006
- Kierownik projektu naukowo-badawczego „Polacy – Niemcy: formy i zakres kontaktów obywatelskich 1971-2005”, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2007-
- Kierownik projektu badawczego „W tyglu pokoleń – rok 1968 i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie (1968-2007), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009-2011.
- Organizacja konferencji naukowej „Inżynieria społeczna w Europie Środkowej w XX wieku” w Warszawie 2-4.04.2012, Instytut Studiów Politycznych PAN – Niemiecka Wspólnota Badawcza – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – Niemiecki Instytut Historyczny.
- Polsko-niemieckie zbieżności i rozbieżności interesów przed i po 1989 roku”, w ramach projektu prowadzone były badania nad mniejszością niemiecką w Polsce, zorganizowano w 2014 roku konferencję w Gliwicach, oraz na Górze św. Anny, oraz przygotowano do wydania pracę zbiorową
- Kierownik projektu badawczego „Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chorwacja, Niemcy, Polska i Ukraina w XX wieku”, NCN, 2013-2016, ISP PAN.
- Kierownik projektu "Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze", Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 01.2016-03.2017