Prof. Piotr Madajczyk

Tel. 604919797

E-mail: pmada@isppan.waw.pl

 

Urodziłem się 11 września 1959 r. w Warszawie, z rodziców Cze¬sława i Zofii Wojtasińskiej. Mam dwoje dzieci.

 

Uczęszczałem do szkoły podstawowej, a następnie do roku 1978  do Liceum Ogólnokształcącego im. A. Struga w Warszawie. W okresie 1978-1980 studiowałem historię na Uniwersytecie im. Adama Mickie-wicza w Poznaniu, a 1980-1982 na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończyłem w 1983 r. pisząc u prof. Tadeusza Jędruszczaka, w oparciu o materiały Centralnego Archiwum Wojskowe¬go, pracę magister¬ską Kształtowanie się korpusu oficerskiego Wojska Polskiego w latach 1918-1921.

 

Po ukończeniu studiów pracowałem w Archiwum Akt Nowych w War-szawie, odbywając w tym czasie roczną służbę wojskową. Byłem także przez rok na stypendium Institut für Europäische Geschichte w Moguncji/RFN, zbierając materiały do doktoratu o polityce Gustawa Stresemanna. W latach 1987-1989 pracowałem w Instytucie Zachodnim, broniąc w 1989 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Czubińskiego pracę doktorską Święta tradycja a nowoczesna polityka. Polityka i koncepcje polityczne Gustawa Stresemanna wobec Polski (1915-1929).

 

Od roku 1989 zatrudniony byłem w Instytucie Krajów Socjalistycznych w Warszawie. Po jego rozwiązaniu rozpocząłem w 1990 r. pracę w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie, w Zakładzie Studiów nad Niemcami u prof. Jerzego Holzera, gdzie pracuję do chwili obecnej. Moje zainteresowania badawcze obejmowały problematykę mniejszości narodowych w Polsce, a szczególnie mniejszości niemieckiej, oraz stosunków polsko-niemieckich w okresie powojennym. Praktycznym uzupełnieniem tych badań była praca, od 1991 do 1994 r., w Biurze ds. Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki, w końcowym okresie jako p.o. dyrektora.

 

Moje badania nad Śląskiem Opolskim w pierwszych latach powojennych zawarte zostały w rozprawie habilitacyjnej, wydanej w 1996 r., Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski (1945-1948). W trakcie pracy nad nią korzystałem także ze stypendium Marion von Dönhoff. Kolok-wium habilitacyjne przyjęte zostało jednogłośnie 5 stycznia 1998 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze obejmują problematykę mniejszości narodowych w Polsce, stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku, przymusowych migracji w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r., oraz historii najnowszej Polski.

 

Od 2006 r. kieruję Zakładem Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Prowadzę odczyty i wykłady w Polsce i w Niemczech, zarówno o charakterze popularnonaukowym jak i na konferencjach naukowych. Publikuję artykuły naukowe w czasopismach naukowych polskich (m.in. "Dzieje Najnowsze", "Przegląd Zachodni", "Rocznik Polsko-Niemiecki") i niemieckich. Poza pracą naukową zajmuję się także publicystyką ("Więź", "Tygodnik Powszechny", „Przegląd Polityczny”) w dziedzinie historycznych i aktualnych zagadnień mniejszości narodowych i stosunków polsko-niemieckich.

 

Od 2001 r. do 2005 r. byłem profesorem Collegium Civitas w Warszawie, gdzie wykładałem historię najnowszą Niemiec oraz zagadnienia narodowościowe we współczesnej Europie. W latach 2005-2008 wykładałem w Wyższej Szkole Mazowieckiej, a od 2008 roku w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Skarbka w Warszawie politologię i problemy integracji europejskiej. Od 2008 roku wykładam na kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (Uczelni Łazarskiego). Pod moją opieką naukową powstało kilkadziesiąt prac licencjackich i magisterskich.

 

Od roku 1995 jestem członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych, oraz od 2013 Centrum Naukowego ISP PAN i Uczelni Łazarskiego. Kieruję jako redaktor naczelny „Rocznikiem Polsko-Niemieckim”, od 2008 wchodzę w skład Komitetu Redakcyjnego „Dziejów Najnowszych”. W latach 2010-2015 wchodziłem do Rady Naukowej Fundacji „Flucht, Vertreibung, Versöhnung” w Berlinie. Za książkę „Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948” dostałem nagrodę KLIO II stopnia. Odznaczony zostałem Srebrnym Krzyżem Zasługi. W marcu 2003 r. uzyskałem nominację profesorską.